کد عنوان محصول قیمت چشمه (cm) ضخامت مفتول (mm) وزن هر متر مربع (kg)
1 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/0 1 تومان 4.00 2.0 1.000
2 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/2 1 تومان 4.00 2.2 1.400
3 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/40 1 تومان 4.00 2.4 1.700
4 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/70 1 تومان 4.00 2.7 2.000
5 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 1 تومان 4.00 3.0 3.000
6 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 1 تومان 4.00 4.0 5.500
7 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2.0 1 تومان 5.50 2.0 0.912
8 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/2 1 تومان 5.50 2.2 1.100
9 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/4 1 تومان 5.50 2.4 1.400
10 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/8 1 تومان 5.50 2.8 1.850
11 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 3/0 1 تومان 5.50 3.0 2.200
12 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 4/0 1 تومان 5.50 4.0 4.300
13 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/0 1 تومان 6.50 2.0 0.780
14 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/2 1 تومان 6.50 2.2 1.000
15 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/4 1 تومان 6.50 2.4 1.300
16 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/8 1 تومان 6.50 2.8 1.600
17 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3/0 1 تومان 6.50 3.0 2.000
18 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/0 1 تومان 7.50 2.0 0.666
19 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/2 1 تومان 7.50 2.2 900.000
20 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/4 1 تومان 7.50 2.4 1.100
21 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/8 12500 تومان 7.50 2.8 1.500
22 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3/0 20000 تومان 7.50 3.0 1.700
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.