توری گابیون

کد عنوان محصول قیمت چشمه (cm) ضخامت مفتول (mm) وزن هر متر مربع (kg) نوع گالوانیزه
1 توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1/60 1 تومان 8*6 1.60 0.550 گرم
2 توری گابیون چشمه 8*6 مفتول 2/0 1 تومان 8*6 2.00 1.100 گرم
3 توری گابیون چشمه 8*6 مفتول 2/5 1 تومان 8*6 2.50 2.000 گرم
4 توری گابیون چشمه 8*6 مفتول 3/0 1 تومان 8*6 3.00 2.500 گرم
5 توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1/8 1 تومان 10*8 1.80 0.700 گرم
6 توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 2/0 1 تومان 10*8 2.00 0.800 گرم
7 توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 2/5 1 تومان 10*8 2.50 1.500 گرم
8 توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 3/0 100000 تومان 10*8 3.00 2.000 گرم
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید