توری پرسی

کد عنوان محصول قیمت وزن هر متر مربع (kg) چشمه (cm) ضخامت مفتول (mm)
1 توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 2/5 1 تومان 2.750 2*2 2.50
2 توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/0 1 تومان 4.500 2*2 3.00
3 توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/20 1 تومان 5.500 2*2 3.20
4 توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/6 1 تومان 6.500 2*2 3.60
5 توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 4 1 تومان 7.000 2*2 4.00
6 توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4/0 1 تومان 7.000 3*3 4.00
7 توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4/4 1 تومان 7.900 3*3 4.40
8 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/0 1 تومان 3.500 4*4 3.00
9 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/3 1 تومان 3.100 4*4 3.30
10 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/6 1 تومان 3.500 4*4 3.60
11 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/6 1 تومان 4.000 4*4 3.60
12 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 4/0 1 تومان 5.000 4*4 4.00
13 توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 4/0 1 تومان 4.500 4*4 4.00
14 توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4/0 1 تومان 6.000 5*5 4.00
15 توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4/5 1 تومان 4.500 5*5 4.50
16 توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 5 1 تومان 6.750 5*5 5.00
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید