توری مرغی

کد عنوان محصول قیمت طول (cm) وزن (kg) عرض (cm) چشمه (inch)
1 توری مرغی عرض 1/20 وزن 6 kg 1 تومان 45 6.0 120 3.4
2 توری مرغی عرض 1/20 وزن 7/5 kg 1 تومان 45 7.5 120 1.0
3 توری مرغی عرض 1/20 وزن kg 8/8 1 تومان 45 8.8 120 3.4
4 توری مرغی عرض 1 متر مفتول 0/80 و0/70 طول 60 متر یا سفارشی 1 تومان 60 __ 100 1.0
5 توری مرغی عرض 1/20 مفتول 0/70 و 0/80 طول 45 یا سفارشی 1 تومان 45 __ 120 3.4
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید