توری فرنگی

کد عنوان محصول قیمت ضخامت مفتول (mm) طول (m) وزن (kg) عرض (cm) چشمه (cm)
1 توری فرنگی عرض 1/20 مفتول 0/85 1 تومان 0.85 20 7 120 4
2 توری فرنگی عرض 1/50 مفتول 0/85 1 تومان 0.85 20 9 150 4
3 توری فرنگی عرض 1/80 مفتول 0/85 1 تومان 0.85 20 11 180 4
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید