کد عنوان محصول قیمت وزن (gr) چشمه (cm) طول (m) عرض (cm)
1 رابیتس 400 گرم مسعود 1 تومان 400 3 2.4 60
2 رابیتس 440 گرم مسعود 1 تومان 440 3 2.4 60
3 رابیتس 450 گرم مسعود 1 تومان 450 3 2.4 60
4 رابیتس 500 گرم مسعود  1 تومان 500 3 2.4 60
5 رابیتس 570 گرم مسعود 1 تومان 570 3 2.4 60
6 رابیتس 600 گرم مسعود 1 تومان 600 3 2.4 60
7 رابیتس 650 گرم مسعود 1 تومان 650 3 2.4 60
8 رابیتس 680 گرم مسعود 1 تومان 680 3 2.4 60
9 رابیتس 700 گرم مسعود 1 تومان 700 3 2.4 60
10 رابیتس 740 گرم مسعود  1 تومان 740 3 2.4 60
11 رابیتس 810 گرم  مسعود 1 تومان 810 3 2.4 60
12 رابیتس 830 گرم مسعود  1 تومان 830 3 2.4 60
13 رابیتس 870 گرم مسعود 1 تومان 870 3 2.4 60
14 رابیتس 880 گرم مسعود  1 تومان 880 3 2.4 60
15 رابیتس 940 گرم مسعود  1 تومان 940 3 2.4 60
16 رابیتس 1020 گرم مسعود 1 تومان 1020 3 2.4 60
17 رابیتس 1050 گرم مسعود 1 تومان 1050 3 2.4 60
18 رابیتس 1080 گرم مسعود 1 تومان 1080 3 2.4 60
19 رابیتس 1130 گرم مسعود 1 تومان 1130 3 2.4 60
20 رابیتس 1180 گرم مسعود 1 تومان 1180 3 2.4 60
21 رابیتس 1300 گرم مسعود  1 تومان 1300 3 2.4 60
22 رابیتس 1380 گرم مسعود  1 تومان 1380 3 2.4 60
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.