کد عنوان محصول قیمت سایز میلگرد (mm) چشمه (cm) طول * عرض (m) وزن هر متر مربع (kg)
1 توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 10 1 تومان 2*6 10 6 4.680
2 توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 15 1 تومان 2*6 15 6 3.120
3 توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 20 1 تومان 2*6 20 6 2.340
4 توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 25 1 تومان 2*6 25 6 1.870
5 توری جوشی میلگرد 6 ساده چشمه 30 1 تومان 2*6 30 6 1.560
6 توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 10 1 تومان 2*6 10 8 8.320
7 توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 15 1 تومان 2*6 15 8 5.550
8 توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 20 1 تومان 2*6 20 8 4.160
9 توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 25 1 تومان 2*6 25 8 3.330
10 توری جوشی میلگرد 8 ساده چشمه 30 1 تومان 2*6 30 8 2.780
11 توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 10 تومان 2*6 10 8 8.320
12 توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 15 1 تومان 2*6 15 8 5.550
13 توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 20 1 تومان 2*6 20 8 4.160
14 توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 25 1 تومان 2*6 25 8 3.330
15 توری جوشی میلگرد 8 آجدار چشمه 30 1 تومان 2*6 30 8 2.780
16 توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 10 1 تومان 2*6 10 10 13000
17 توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 15 1 تومان 2*6 10 10 8.660
18 توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 20 1 تومان 2*6 10 10 6.500
19 توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 25 1 تومان 2*6 10 10 5.200
20 توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 30 1 تومان 2*6 10 10 4.340
21 توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 10 1 تومان 2*6 10 12 18.720
22 توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 15 1 تومان 2*6 15 12 12.480
23 توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 20 1 تومان 2*6 20 12 9.360
24 توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 25 1 تومان 2*6 25 12 7.500
25 توری جوشی میلگرد 12 آجدار چشمه 30 1 تومان 2*6 30 12 6.240
26 توری جوشی میلگرد 14 آجدار چشمه 10 1 تومان 2*6 10 14 25480
27 توری جوشی میلگرد 14 آجدار چشمه 15 1 تومان 2*6 15 14 16.980
28 توری جوشی میلگرد 14 آجدار چشمه 20 1000 تومان 2*6 20 14 12.740
29 توری جوشی میلگرد 14 آجدار چشمه 25 تومان 2*6 25 14 10.200
30 توری جوشی میلگرد 14 آجدار چشمه 30 200 تومان 2*6 30 14 8.500
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.