مش گالوانیزه

کد عنوان محصول قیمت چشمه (cm) سایز مفتول (mm) جشمه (inch) عرض * طول (m) وزن هر متر مربع (kg)
1 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1 اینچ 1 تومان 2.5 1 1 1-30 0.315
2 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1 اینچ 1 تومان 2.5 1 1 1.2-30 0.315
3 مش گالوانیزه جوشی چشمه 3/4 اینچ 1 تومان 1.9 0.80 3.4 1-30 0.420
4 مش گالوانیزه جوشی چشمه 3/4 اینچ 1 تومان 1.9 0.80 3.4 1.2-30 0.420
5 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1/2 اینچ 1 تومان 1.25 0.80 1.2 1-30 0.630
6 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1/2 اینچ 1 تومان 1.25 0.80 1.2 1.2-30 0.630
7 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1 اینچ 1 تومان 2.5 1 1 1-30 0.490
8 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1 اینچ 1 تومان 2.5 1 1 1.2-30 0.490
9 مش گالوانیزه جوشی چشمه 3/4 اینچ 1 تومان 1.9 1 3.4 1-30 0.650
10 مش گالوانیزه جوشی چشمه 3/4 اینچ 1 تومان 1.9 1 3.4 1.2-30 0.650
11 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1/2 اینچ 1 تومان 1.25 1 1.2 1-30 0.980
12 مش گالوانیزه جوشی چشمه 1/2 اینچ 1 تومان 1.25 1 1.2 1.2-30 0.980
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید