مفتول گالوانیزه

کد عنوان محصول قیمت ضخامت مفتول (mm) نوع گالوانیزه
1 مفتول 2 گالوانیزه گرم 1 تومان 2.0 گرم
2 مفتول 2/2 گالوانیزه گرم 1 تومان 2.2 گرم
3 مفتول 2/4 گالوانیزه گرم 1 تومان 2.4 گرم
4 مفتول 2/8 گالوانیزه گرم 1 تومان 2.8 گرم
5 مفتول 3 گالوانیزه گرم 1 تومان 3.0 گرم
6 مفتول 3/5 گالوانیزه گرم 1 تومان 3.5 گرم
7 مفتول 4 گالوانیزه گرم 1 تومان 4.0 گرم
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید