مفتول آرماتوربندی (سیم سیاه)

کد عنوان محصول قیمت ضخامت مفتول (mm) وزن (kg) نوع مفتول
1 سیم آرماتوربندی 1/5 نرم 1 تومان 1.5 14-17 سیم سیاه
2 سیم آرماتوربندی 2/5 نرم 1 تومان 2.5 14-17 سیم سیاه
3 سیم آرماتوربندی 3 نرم 1 تومان 3.0 14-17 سیم سیاه
4 سیم آرماتوربندی 4 نرم 1 تومان 3.0 14-17 سیم سیاه
5 سیم آرماتور بندی فابریک 1/5 بسیار نرم 1 تومان 1.5 15 سیم سیاه
6 سیم آرماتور بندی فابریک 2/5 بسیار نرم 1 تومان 2.5 15 سیم سیاه
7 سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم 1 تومان 3.0 50 سیم سیاه
8 سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم 1 تومان 4.0 50 سیم سیاه
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید