میلگرد 10 ساده

کد عنوان محصول قیمت طول (cm) وزن (kg)
1 میلگرد 10 ساده 6 متری سبک 1 تومان 600 2.900
2 میلگرد 10 ساده 6 متری 1 تومان 600 3.500
3 میلگرد 10 ساده نرمال 2 الی 5 متر سبک 1 تومان 200-500 2.900
4 میلگرد 10 ساده نرمال 5 الی 6 متر سبک 1 تومان 500-600 2.900
5 میلگرد 10 ساده نرمال 2 الی 5 متری 1 تومان 200-500 3.500
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید