کد عنوان محصول قیمت سایز میلگرد (mm) سایز (mm) نوع
1 اسپیسر fix 25 mm 1 تومان 6-16 25 fix
2 اسپیسر fix 30 mm 1 تومان 6-16 30 fix
3 اسپیسر wheel 30 mm 1 تومان 8-12 30 wheel
4 اسپیسر max 30 mm 1 تومان 8-22 30 max
5 اسپیسر hard 30 mm 1 تومان 8-32 30 hard
6 اسپیسر fix 40 mm 1 تومان 6-16 40 fix
7 اسپیسر wheel 40 mm 1 تومان 8-12 40 wheel
8 اسپیسر max 40 mm 1 تومان 8-22 40 max
9 اسپیسر hard 40 mm 240 تومان 8-32 40 hard
10 اسپیسر fix 50 mm 1 تومان 6-16 50 fix
11 اسپیسر wheel 50 mm 1 تومان 8-12 50 wheel
12 اسپیسر max 50 mm 1 تومان 8-22 50 max
13 اسپیسر hard 50 mm 1 تومان 8-32 50 hard
14 اسپیسر hard 70 mm 1 تومان 8-32 70 hard
15 اسپیسر wheel 75 mm 1 تومان 10-20 75 wheel
16 اسپیسر max 75 mm 1 تومان 8-22 75 max
17 اسپیسر hard 100 mm 1 تومان 8-32 100 hard
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.